Malbork: Przebudowa istniejącej apteki szpitalnej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. Przebudowa ma na celu poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych o przygotowanie cytostatyków.
Numer ogłoszenia: 416246 – 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital.malbork

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącej apteki szpitalnej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. Przebudowa ma na celu poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych o przygotowanie cytostatyków..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej apteki szpitalnej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. Przebudowa ma na celu poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych o przygotowanie cytostatyków dla potrzeb Szpitala. W wyniku prowadzonych prac zostaną utworzone niżej wymienione pomieszczenia: 3 pomieszczenia technologiczne wytwarzania cytostatyków, 3 śluzy,pomieszczenie socjalne,komora przyjęć,komora ekspedycyjna, pomieszczenie porządkowe, szatnia z WC, 3 pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie administracyjno szkoleniowe, receptura i zmywalnia ze śluzą, pomieszczenie archiwum Zakres prac budowlanych: wydzielenie pożarowe lokalu, jako oddzielnej strefy pożarowej, poszerzenie otworu w ścianie nośnej, wraz z montażem nadproża, zgodnie z projektem konstrukcyjnym, demontaż części ścian działowych, zamurowanie części otworów drzwiowych wydzielających aptekę, wykonanie instalacji związanych z nowym podziałem lokalu i nową funkcją poszczególnych pomieszczeń zgodnie z załączonym projektem, wszystkie rozbiórki potwierdzić odkrywkami i skorygować z projektem architektonicznym, konstrukcyjnym i orzeczeniem technicznym, odporność ogniową istniejących ścian wydzielenia p.pożarowego, oraz obudowy projektowanej drogi ewakuacyjnej potwierdzić odkrywkami. W przypadku stwierdzenia, że jakiś element nie spełnia wymagań założonych w projekcie należy zabezpieczyć go do wymaganej w projekcie klasy odporności ogniowej. Wszystkie elementy instalacji przechodzące przez ściany wydzielenia pożarowego, na granicy wydzielenia muszą posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej i zabezpieczenia wymagane polskimi przepisami. Ściany wewnętrzne: zgodnie z projektem a S1 – ściana kartonowo – gipsowa o grubości 100 mm. Odporność ogniowa – EI 30 b S2- ściana murowana z pustaków silka na zaprawie cementowo -wapiennej, klasa odporności ogniowej REI 120 Klasę odporności ogniowej zastosowanych ścian i drzwi potwierdzić atestami. Posadzki we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać z wykładziny homogenicznej rolowanej zgrzewanej, z wywinięciem cokołu o wys. 10 cm na ściany. Wszystkie dylatacje znajdujące się w podłożu muszą zostać uwzględnione również przy wykonywaniu posadzek. W pomieszczeniach mokrych np. łazienki wykonać dodatkową izolację przeciwwilgociową pomiędzy posadzką a warstwą wykończeniową; izolację wykończyć z wywinięciem na ściany za pomocą systemowych połączeń narożnikowych. Przed wykonaniem posadzek należy potwierdzić nośność posadzek i prawidłowe zabezpieczenie termiczne . Należy również uzgodnić kolorystykę posadzek z Zamawiającym Wszystkie sufity pomieszczeń apteki muszą być gładkie, bez uszkodzeń, niepylące i łatwe do mycia i czyszczenia, w razie potrzeby do dezynfekcji. Zachować wysokość użytkową pomieszczeń zgodnie z opisem technicznym. W sufitach przewidzieć otwory rewizyjne skoordynowane z projektami branżowymi do obsługi instalacji. Styki ścian, sufitów i posadzek zaokrąglone. W WC ściany do wysokości 2,05 m powyżej posadzki wyłożyć kaflami ceramicznymi. Przy zlewach i umywalkach wykonać fartuchy z kafli ceramicznych 60 cm poza obręb urządzenia do wysokości 1,60m Pomieszczenia produkcyjne cytostatyków Podłoga – wykładzina systemowa z wyobleniem systemowym min 10 cm na ścianę posiadające atest do stosowania w pomieszczeniach czystych Ściany – gładkie zmywalne. Malowanie produktami posiadającymi atest do pomieszczeń czystych Sufit – gładki, zmywalny. Malowanie produktami posiadającymi atest do pomieszczeń czystych Stolarka – drzwi powierzchnia gładka, zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. Atest do powierzchni czystych Przed wykończeniem powierzchni potwierdzić przygotowanie powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta. Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z projektem Stolarka drzwiowa D1 – drzwi wewnętrzne, szerokość w świetle 90cm, wys drzwi w świetle 205cm D2 – drzwi wewnętrzne, szerokość w świetle 90 cm, wys drzwi w świetle 205 cm. W dolnej części otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min 0,022 m2 Drzwi stalowe klasy EI 60 dymoszczelne Powierzchnia drzwi gładka, zmywalna w razie potrzeby poddająca się dezynfekcji. Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej drzwi RA1 nie może być mniejszy niż 35 dB odnosi się do wartości projektowej RA1R Kierunek otwierania według rys. A-1 Stolarka okienna Bez zmian Instalacje elektryczne. Zakres prac obejmuje: wykonanie rozdzielnicy TAP niskiego napięcia, montaż zasilacza awaryjnego UPS instalacje oświetleniowe, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne – komputerową i telefoniczną, ochronę przed przepięciami, ochronę przeciwporażeniową W pomieszczeniu technologicznym produkcji cytostatyków należy zamontować zasilanie awaryjne zapewniające możliwość bezpiecznego zakończenia pracy. We wszystkich pomieszczeniach oprawy powinny być zlicowane z powierzchnią sufitu. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych, przed oddaniem do eksploatacji, należy wykonać wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Instalacje sanitarne Zakres prac obejmuje: wykonanie robót instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji sanitarnej, wykonanie prób na ciśnienie i montaż urządzeń, wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych wykonanie przejść przez przegrody budowlane. W opisach dokumentacji projektowej umieszczone są zapisy dotyczące wentylacji , która została już wykonana przez Zamawiającego i nie stanowi przedmiotu zamówienia. Do wykonawcy należy osadzenie w podwieszanych sufitach zakończeń nawiewnych i wyciągowych wykonanej wentylacji oraz przewieszenie klimatyzatorów wraz z przesunięciem wszystkich instalacji dochodzących do klimatyzatorów, na docelowe miejsca wskazane w projekcie dotyczy ścian nowobudowanych, nie istniejących obecnie. W przypadku realizacji części robót przez Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest to określenia w zał. Nr 4 procentowego udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia oraz wykonywanego przez Podwykonawcę zakresu robót. Roboty objęte zamówieniem zostaną podzielone na dwa etapy I Etap obejmował będzie remont pomieszczeń o numerach projektowych : 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/9; 1/10; 1/11; 1;18 II Etap obejmował będzie remont pomieszczeń o numerach projektowych; 1/12; 1/13; 1/14; 1/15; 1/16; 1/17; 1/18 Przerwa pomiędzy zakończeniem realizacji pierwszego etapu, a rozpoczęciem realizacji drugiego etapu może wynieść około dwóch tygodni Pierwszy etap zostanie zakończony odbiorem wykonanych robót, w czasie którego należy przekazać wszystkie wymagane dokumenty dotyczące użytych materiałów atesty higieniczne, sprawozdania z badań stopnia palności, certyfikaty itp. , a także protokoły pomiarów elektrycznych, Przy odbiorze drugiego etapu należy przekazać dokumentację jak po zakończeniu pierwszego etapu Ponieważ nie przewiduje się czasowego zamknięcia pomieszczeń oddziału chirurgicznego będącego w sąsiedztwie pomieszczeń objętych remontem należy zabezpieczyć oddział przed dostawaniem się kurzu i pyłu. Prace na korytarzu należy tak wykonywać i zabezpieczyć, żeby umożliwić przewóz na wózkach pacjentów korytarzem. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny, która powinna uwzględnić ewentualnie rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem, a, opisem przedmiotu zamówienia. Koszt wykonania robót, których ilość została zaniżona w przedmiarze lub zostały w nim pominięte, a występują opisie przedmiotu zamówienia stanowi ryzyko wykonawcy i będzie uznany za ujęty w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym. W razie stwierdzenia, podczas wykonywania robót, konieczności wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót, opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zostanie udzielone wykonawcy zamówienie dodatkowe w trybie art. 67.1.5 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Roboty zostaną rozliczone według składników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym kosztorys ofertowy załączony do oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.32.20.00-6, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.44.21.10-1, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 5.300,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. 3 roboty budowalne wykonane w czynnym w czasie wykonywania robót szpitalu wielospecjalistycznym o wartości nie mniejszej niż 200 tys każda
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe tych osób do pełnienia samodzielnych funkcji kierowniczych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie warunku Zamawiający uzna opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00