OGŁOSZENIE

O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ 

W ZAKRESIE 

PRAKTYKI LEKARSKIEJ WYKONYWANEJ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

W  PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ   SZPITALA  W MALBORKU

( w zakresie świadczeń w poradniach: UROLOGICZNEJ)

 

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:

1.       Lekarz – prawo wykonywania zawodu lekarza zarejestrowane w OIL w Gdańsku   lub Wojskowej Izbie Lekarskiej  ( kopia całego prawa WZ)

2.      Nie karany za przestępstwa zawodowe, karne , skarbowe

3.      Posiadanie min tytułu  specjalisty  I stopnia w zakresie objętym rodzajem świadczeń

4.      Doświadczenie zawodowe  w pracy jako specjalista min.  5 lat

5.      Prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej umożliwiającej  zawarcie umowy z podmiotem leczniczym ( praktyka wykonywana w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub stacjonarna)

6.      Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od  odpowiedzialności cywilnej na jedno i wszystkie zdarzenia  lekarza wykonującego zawód na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej określone ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty   i dodatkowe ubezpieczenie praktyki zawodowej   o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 1 mln złotych na jedno i wszystkie zdarzenia.

7.      Zaświadczenie o stanie zdrowia  wydane przez lekarza medycyny pracy

8.      Podpisana umowa z ZUS na wydawanie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy

Termin składania ofert 11.07.2013. godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00