PL-Malbork: Różne produkty lecznicze

2013/S 110-187679

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
PCZ.ZP.9/13
ul. Armii Krajowej 105/106
Osoba do kontaktów: Małgorzata Waliszewska
82-200 Malbork
POLSKA
Tel.: +48 556460204
E-mail: m.waliszewska@pcz.net.pl
Faks: +48 556460235/325

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.malbork.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Podmiot leczniczy

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

dostawa leków.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.;
ul. Armii Krajowej 105/106;
82-200 Malbork.

Kod NUTS PL634

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków w podziale na 17 pakietów , dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zamówienie dotyczy Szpitala w Malborku i Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim. Szczegółowy zakres dostaw zawiera załącznik Nr 1. Leki będą dostarczane sukcesywnie na podstawie zamówień zamawiającego. Miejscem dostarczenia leków jest magazyn apteki zamawiającego w Malborku.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 109 869 EUR

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1

1)Krótki opis

Leki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie Nr 2

1)Krótki opis

leki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zaadanie Nr 3

1)Krótki opis

Enoxaparinum Natricum 300 mg/3 ml 100mg/1 ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 4

1)Krótki opis

leki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

zgodnie z załącznikiem nr Nr 1.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet Nr 5

1)Krótki opis

leki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie Nr 6

1)Krótki opis

Amoxicillinum + acidum clavulanicum.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie Nr 7

1)Krótki opis

leki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8

1)Krótki opis

leki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

zgodnie z załącznikiem nr do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9

1)Krótki opis

leki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie Nr 10

1)Krótki opis

Gąbka żelatynowa niewołowa tamująca krwawienie.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Zadanie Nr 11

1)Krótki opis

Natrum hydricum cum Calcae (pochłanialność CO2 min 19%).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Zadanie Nr 12

1)Krótki opis

Płyny infuzyjne.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Zadanie Nr 13

1)Krótki opis

Mannitol 20%.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Zadanie Nr 14

1)Krótki opis

Theophyllinum inj 0,3 a 250 ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Zadanie Nr 15

1)Krótki opis

Środek kontrastowy, niejonowy (zaw jodu 300 mg/ml).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Zadanie Nr 16

1)Krótki opis

Paski testowe, glukometry.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: Zadanie Nr 17

1)Krótki opis

leki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)Wielkość lub zakres

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

8.644,00 PLN w podziale na pakiety.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum kwoty oferty.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

PCZ.ZP9/13

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

18.7.2013 – 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 18.7.2013 – 10:15

Miejscowość:

Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106, pok. nr 10.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

Numer alarmowy        55 646 02 00