10/04/2013    S70    Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta 

PL-Malbork: Materiały medyczne

2013/S 070-116522

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o
ul. Armii Krajowej 105/106
Punkt kontaktowy: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Waliszewska
82-200 Malbork
POLSKA
Tel.: +48 556460204
E-mail: m.waliszewska@pcz.net.pl
Faks: +48 556460-235/325

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.malbork.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Podmiot leczniczy

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork

Kod NUTS PL634

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku, w podziale na pakiety.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku, w podziale na następujące pakiety:
1. Cewniki, worki do zbiórki moczu, baseny kaczki itp.
2. Golarki medyczne
3. Igły do wstrzyknięć i in.
4. Wyroby medyczne do pracy zespołu anestezjologicznego
5. Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego
6. Igły do znieczulenia obwodowego
7. Pojemniki na odpady medyczne ostrokończyste (standardowe i niestandardowe)
8. Workowy wkład jednorazowego użytku stosowany do medycznych urządzeń ssących
9. Żel używany do badania ultrasonograficznego
10. Papier do zapisywania wyników badań lub obrazów diagnostycznych
11. Elektrody do EKG jednokrotnego użytku samoprzylepne
12. Bielizna pacjenta jednorazowego użytku
13. Materiały używane w procesie sterylizacji
14. Rękawice i myjki do codziennej higieny ciała
15. Wzierniki ginekologiczne t. Cusco i inne
16. Bielizna medyczna dla personelu medycznego jednorazowego użytku
17. Osłona na przewody do zabiegów wideochirurgicznych i innych
18. Przedmioty do tymczasowego unieruchamiania kończyn
19. Dreny używane w polu operacyjnym
20. Czepki chirurgiczne
21. Wyroby medyczne dla pracowni endoskopowej
22. Maski jednorazowego użytku
23. Strzykawki do TK
24. Wyroby medyczne stosowane na bloku operacyjnym
25. Przyrządy dodatkowe do elektrochirurgii
26. Zgłębnik żołądkowy do tamowania krwotoku z żylaków przełyku
27. Opaski identyfikujące dla pacjenta
28. Rękawy foliowo-papierowe
29. Ostrza do skalpeli chirurgicznych
30. Kotwy chirurgiczne
31. Produkty do spirometru i EKG
32. Kaniule dożylne bez portu
33. Kaniule dożylne z portem bocznym, wykonane z ptfe (różne rozmiary)
34. Zgłębnik nosowo-jelitowy
Szacunkowa wartość bez VAT: 107 460,34 EUR

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1

1)Krótki opis

Cewniki, worki do zbiórki moczu, baseny kaczki itp

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141200

3)Wielkość lub zakres

Cewniki, worki do zbiórki moczu, baseny kaczki itp – szczegółowy zakres i wielkość zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

1)Krótki opis

Golarki medyczne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Golarki medyczne – szczegółowe informacje dotyczące wielkości zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3

1)Krótki opis

Igły do wstrzyknięć i in

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Igły do wstrzyknięć i in – szczegółowe informacje dotyczące wielkości i zakresu zamówienia zawiera załacznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

1)Krótki opis

Wyroby medyczne do pracy zespołu anestezjologicznego

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Wyroby medyczne do pracy zespołu anestezjologicznego – szczegółowy opis dot.wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2i 2A do SIWZ

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5

1)Krótki opis

Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141320

3)Wielkość lub zakres

Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego – szczegółowy opis dot.wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowy opis dot. zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6

1)Krótki opis

Igły do znieczulenia obwodowego

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141320

3)Wielkość lub zakres

Igły do znieczulenia obwodowego – szczegółowy opis dot.wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowy opis dot. zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7

1)Krótki opis

Pojemniki na odpady medyczne ostrokończyste (standardowe i niestandardowe)

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141123

3)Wielkość lub zakres

Pojemniki na odpady medyczne ostrokończyste (standardowe i niestandardowe) szczegółowy opis dot. wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowy opis dot. zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8

1)Krótki opis

Workowy wkład jednorazowego użytku stosowany do medycznych urządzeń ssących

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Workowy wkład jednorazowego użytku stosowany do medycznych urządzeń ssących – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowy opis dotyczący zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9

1)Krótki opis

Żel używany do badania ultrasonograficznego

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Żel używany do badania ultrasonograficznego – szczegółowy opis dotyczący zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowy opis dotyczący zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10

1)Krótki opis

Papier do zapisywania wyników badań lub obrazów diagnostycznych

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Papier do zapisywania wyników badań lub obrazów diagnostycznych – szczegółowy opis dotyczący zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowy opis dotyczący zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11

1)Krótki opis

Elektrody do EKG jednokrotnego użytku samoprzylepne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Elektrody do EKG jednokrotnego użytku samoprzylepne – szczegółowy opis dot. wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowy opis dot. zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12

1)Krótki opis

Bielizna pacjenta jednorazowego użytku

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Bielizna pacjenta jednorazowego użytku – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13

1)Krótki opis

Materiały używane w procesie sterylizacji

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Materiały używane w procesie sterylizacji – szczegółowy opis dotyczący wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowy opis dotyczący zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14

1)Krótki opis

Rękawice i myjki do codziennej higieny ciała

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Rękawice i myjki do codziennej higieny ciała – szczegółowe informacje dot. wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15

1)Krótki opis

Wzierniki ginekologiczne t. Cusco i inne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Wzierniki ginekologiczne t. Cusco i inne – szczegółowe informacje dot. wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr 16

1)Krótki opis

Bielizna medyczna dla personelu medycznego jednorazowego użytku

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Bielizna medyczna dla personelu medycznego jednorazowego użytku – szczegółowe informacje dot. wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17

1)Krótki opis

Osłona na przewody do zabiegów wideochirurgicznych i innych

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Osłona na przewody do zabiegów wideochirurgicznych i innych szczegółowe informacje dotyczące wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18

1)Krótki opis

Przedmioty do tymczasowego unieruchamiania kończyn

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Przedmioty do tymczasowego unieruchamiania kończyn – szczegółowe informacje dotyczące wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dotyczące wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 19 Nazwa: Pakiet nr 19

1)Krótki opis

Dreny używane w polu operacyjnym

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141640

3)Wielkość lub zakres

Dreny używane w polu operacyjnym – szczegółowe informacje dotyczące wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 20 Nazwa: Pakiet nr 20

1)Krótki opis

Czepki chirurgiczne

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Czepki chirurgiczne -szczegółowe informacje dotyczące wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 21 Nazwa: Pakit nr 21

1)Krótki opis

Wyroby medyczne dla pracowni endoskopowej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Wyroby medyczne dla pracowni endoskopowej – szczegółowe informacje dotyczące wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 22 Nazwa: Pakiet nr 22

1)Krótki opis

Maski jednorazowego użytku

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Maski jednorazowego użytku – szczegółowe informacje dotyczące wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 2i 2A do SIWZ

Część nr: 23 Nazwa: Pakiet nr 23

1)Krótki opis

Strzykawki do TK

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Strzykawki do TK – szczegółowe informacje dotyczące wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 24 Nazwa: Pakiet nr 24

1)Krótki opis

Wyroby medyczne stosowane na bloku operacyjnym

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Wyroby medyczne stosowane na bloku operacyjnym- szczegółowe informacje dotyczące wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

Część nr: 25 Nazwa: Pakiet nr 25

1)Krótki opis

Przyrządy dodatkowe do elektrochirurgii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Przyrządy dodatkowe do elektrochirurgii – szczegółowe informacje dotyczące wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 2i 2A do SIWZ

Część nr: 26 Nazwa: Pakiet nr 26

1)Krótki opis

Zgłębnik żołądkowy do tamowania krwotoku z żylaków przełyku

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres

Zgłębnik żołądkowy do tamowania krwotoku z żylaków przełyku – szczegółowe informacje dotyczące wielkości i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Numer alarmowy        55 646 02 00