OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA WYKONYWANIE FUNKCJIKOORDYNATORA ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I

NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE  CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ  NA ODDZIALE CHIRURGII  ONKOLOGICZNEJ

I PORADNI CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA  SPÓŁKA Z O.O. W MALBORKU

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne:

1.      Lekarz  posiadający czynne prawo wykonywania zawodu

2.      Specjalizacja   z  chirurgii onkologicznej

3.      Staż pracy na oddziale chirurgii lub chirurgii onkologicznej nie mniejszy niż 10 lat  potwierdzony dokumentami.

4.      Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp z o.o. w Malborku

5.      Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe.

6.      posiadanie ważnej  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – chirurgia onkologiczna z wykonywaniem  zabiegów operacyjnych

7.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza, a w szczególności szczepienie przeciw WZW B

Termin składania ofert   15 kwietnia 2013  . godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00