OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH ASYSTENTA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNEGO

SZPITALA IM. DR JADWIGI OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W MALBORKU I UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH

 W PORADNIACH POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH W MALBORKU, NOWYM STAWIE I NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne:

1.      Lekarz  posiadający czynne prawo wykonywania zawodu

2.      Specjalizacja : co najmniej I stopień  z położnictwa i ginekologii

3.      Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp z o.o. w Malborku

4.      Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe.

5.      posiadanie ważnej  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – położnictwo i ginekologia  z wykonywaniem  zabiegów operacyjnych ,

6.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza, a w szczególności szczepienie przeciw WZW B

Termin składania ofert 05 kwietnia 2013 godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00