OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE  ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

na oddziale chirurgii ogólnej SZPITALA IM. DR JADWIGI OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne:

1.      Lekarz  posiadający czynne prawo wykonywania zawodu

2.      Specjalizacja  z ortopedii i  traumatologii narządu ruchu

3.      Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp z o.o. w Malborku

4.      Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe.

5.      posiadanie ważnej  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – ortopedia i traumatologia narządu ruchu  z wykonywaniem  zabiegów operacyjnych

6.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza, a w szczególności szczepienie przeciw WZW B

Termin składania ofert . 04.04.2013 godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00