OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT

NA WYKONYWANIE FUNKCJI 

KOORDYNATORA  ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

SZPITALA IM. DR JADWIGI OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W MALBORKU

I WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH NA TYM ODDZIALE

 

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne:

 

1.      Lekarz  posiadający czynne prawo wykonywania zawodu

2.      Specjalizacja   z  anestezjologii i intensywnej terapii

3.      Staż pracy na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii nie krótszy niż 10 lat  potwierdzony  odpowiednimi dokumentami.

4.      Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp. z o.o. w Malborku ,

5.      Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe.

6.      posiadanie ważnej  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – anestezjologia i intensywna terapia.

7.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza, a w szczególności szczepienie przeciw WZW B

Termin składania ofert   02 kwietnia  2013 roku . godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00