OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERTNA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICHASYSTENTA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII   

SZPITALA IM. DR JADWIGI OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W MALBORKU

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne:

1.      Lekarz  posiadający czynne prawo wykonywania zawodu

2.      Specjalizacja   z  anestezjologii i intensywnej terapii lub I stopień specjalizacji   z anestezjologii i intensywnej terapii  lub  co najmniej dwuletnie zaawansowanie w specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

3.      Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp z o.o. w Malborku , ( w przypadku dyżurów możliwość zawarcia innego rodzaju umowy  cywilno – prawnej – deklaracja pisemna)

4.      Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe.

5.      posiadanie ważnej  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – anestezjologia i intensywna terapia .

6.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza, a w szczególności szczepienie przeciw WZW B

Termin składania ofert   25 marca 2013r. godz. 11:00

Numer alarmowy        55 646 02 00