Malbork: Remont pomieszczeń poradni podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie robót ogólno budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych w budynku Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Malborku przy ul. Dworcowej 12 w Nowym Dworze Gdańskim
Numer ogłoszenia: 56912 – 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.malbork.pl, www.pcz.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń poradni podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie robót ogólno budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych w budynku Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Malborku przy ul. Dworcowej 12 w Nowym Dworze Gdańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.Remont pomieszczeń poradni podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie robót ogólno budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych w budynku Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Malborku przy ul. Dworcowej 12 w Nowym Dworze Gdańskim Pomieszczenia objęte zakresem prac – gabinet pediatryczny – gabinet zabiegowy – gabinet lekarski – poczekalnia dla dzieci – gabinet rehabilitacji – hol wejściowy II. Charakterystyka obiektu Budynek zlokalizowany jest w Nowym Dworze przy ul. Dworcowej 12. Budynek wolno stojący, podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi. Konstrukcja ścian murowana z cegły. Stropy żelbetowe oraz sklepienia z cegły pełnej. Stropodach pokryty papą. Stolarka okienna z profili PCV. Stolarka drzwiowa zewnętrzna z profili aluminiowych. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana oraz z profili aluminiowych. Posadzki w pomieszczeniach planowanych do remontu z płytek i wykładzin PCV, płytek terakotowych. III. Przedmiot i zakres prac Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach przedmiotowego remontu: 1 Rozebranie posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, oraz posadzki cementowej pod płytkami ceramicznymi, 2 Rozbiórka wykładziny ściennej z płytek ceramicznych, usunięcie powłok malarskich, 3 Skucie głuchych i zniszczonych tynków częściowe oraz fartuchów z płytek ceramicznych przy umywalkach oraz okładzin ścian z płytek ceramicznych. 4 Rozbiórka ścianek z cegieł 5 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i przebicia w ścianach otworów drzwiowych oraz poszerzenie istniejących, 6 Wywóz i utylizacja gruzu, 7 Wykonanie stropu podwieszonego wraz z malowaniem, 8 Uzupełnienia głuchych, spękanych oraz zniszczonych tynków cementowo-wapiennych, 9 Wykonanie gładzi gipsowej, 10 Ułożenie płytek ceramicznych podłogowych wraz z uszczelnieniem, 11 Ułożenie wykładziny typu Tarkett – oraz uzupełnieniem warstw podkładowych, 12 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi wraz z uszczelnieniem, 13 Malowanie ścian farbami emulsyjnymi oraz Dialcolor, 14 Wykonanie osłon rur CO, kanalizacji oraz przewodów energetycznych z płyt G-K na ruszcie stalowym, 15 montaż drzwi wewnętrznych z profili aluminiowych, 16 Montaż przewodów wentylacyjnych z PCV. 17 Wymiana przewodów ,osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych, 18 Wymiana przyborów sanitarnych umywalki, baterie umywalkowe, zlewy oraz baterie zlewozmywakowe, muszli 19 Dostosowanie rurarzu wodociągowego i kanalizacyjnego i CO do nowych przyborów oraz miejsc ich montażu. 20Wykonanie ruchomej balustrady schodowej przy zejściu do piwnicy. Ponieważ nie przewiduje się czasowego zamknięcia pomieszczeń poradni należy zabezpieczyć gabinety przed dostawaniem się kurzu i pyłu. Prace na korytarzu należy tak wykonywać i zabezpieczyć, żeby umożliwić przewóz na wózkach pacjentów korytarzem. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny, która powinna uwzględnić ewentualnie rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem, a, opisem przedmiotu zamówienia. Koszt wykonania robót, których ilość została zaniżona w przedmiarze lub zostały w nim pominięte, a występują opisie przedmiotu zamówienia stanowi ryzyko wykonawcy i będzie uznany za ujęty w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.32.00.00-6, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.11.21.10-1, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. co najmniej 1 należycie zrealizowane zamówienia na roboty ogólnobudowlane o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe tych osób do pełnienia samodzielnych funkcji kierowniczych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku Zamawiający uzna opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00