OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATOR ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W SZPITALU IM. DR J.OBODZIŃSKIEJ – KRÓL  W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:

1.      Lekarz – prawo wykonywania zawodu lekarza

2.      Nie karany za przestępstwa zawodowe, karne , skarbowe

3.      Posiadana specjalizacja – specjalista pediatrii

4.      Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż  5 lat jako specjalista  pediatrii

5.      Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego  przez ostatnie 5 lat

6.      Prowadzenie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej umożliwiającej  zawarcie umowy z podmiotem leczniczym

7.      Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od  odpowiedzialności cywilnej na jedno i wszystkie zdarzenia  lekarza zgodnie  z warunkami ustawy o działalności leczniczej

8.      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku koordynatora oddziału

Termin składania ofert 19.12.2012. godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00