OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

SZPITALA IM. DR JADWIGI OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W MALBORKU

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
(Dz.U. nr 112 poz.654)

zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne:

1.       Lekarz  posiadający czynne prawo wykonywania zawodu

2.       Specjalizacja – co najmniej ukończony drugi rok szkolenia specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych lub kardiologii,

3.       Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp. z o.o. w Malborku

4.       Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe.

5.       posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie specjalności – choroby wewnętrzne

6.       Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza

Termin składania ofert 12 grudnia  2012r. godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00