Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.malbork.pl ________________________________________ Malbork: dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w formie tankowania pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, znak sprawy: PCZ.ZP.20/12 Numer ogłoszenia: 458426 – 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.malbork.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w formie tankowania pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, znak sprawy: PCZ.ZP.20/12. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w ilości do 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 10.000 (dziesięć tysięcy) litrów przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku. Paliwo będzie tankowane przez okres wskazany w umowie na stacjach paliw Wykonawcy do pojazdów Zamawiającego ujętych w Załączniku Nr 1 do umowy. Wykonawca zapewni możliwość tankowania pojazdów Zamawiającego przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni świąteczne, przez cały okres obowiązywania umowy, na stacjach wykazanych przez Wykonawcę w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Zarówno olej napędowy jak i benzyna bezołowiowa 95 muszą być dostępne w ciągłej sprzedaży. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tankowania pojazdów na innych stacjach paliw Wykonawcy, niż wskazanych w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wszystkich stacji paliw na terenie Polski, na których Zamawiający będzie mógł tankować pojazdy w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego wydania Zamawiającemu specjalnych kart umożliwiających bezgotówkowy zakup paliwa na stacjach należących do Wykonawcy, wystawionych na numery rejestracyjne pojazdów Zamawiającego. Paliwa objęte niniejszym zamówieniem powinny być zgodne z wymogami Polskich Norm Jakościowych.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek zostanie spełniony jeżeli, Wykonawca wykaże posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami, wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek zostanie spełniony w przypadku złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku. • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wskaże co najmniej po jednej stacji paliw, spełniającej warunki Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, która zlokalizowana jest w odległości nie większej niż 3 (trzy) km od n/w szpitali Zamawiającego: 1. Szpital w Malborku: 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106; 2. Szpital w Nowym Dworze Gdańskim: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Dworcowa 12 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • koncesję, zezwolenie lub licencję • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • inne dokumenty 1) Wykaz stacji paliw (zał. nr 4 do SIWZ) 2) Regulamin określający zasady postępowania w przypadku utraty lub zniszczenia karty do bezgotówkowego zakupu paliwa III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: • 1 – Cena – 80 • 2 – Rabat – 20 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork,. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork SEKRETARIAT. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00