Malbork: dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim
Numer ogłoszenia: 381566 – 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szpital.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Podmiot leczniczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim w podziale na następujące pakiety: 1. Preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk; 2. Preparat alkoholowy do higienicznego odkażania rąk; 3. Środek do dezynfekcji skóry pola operacyjnego; 3a. Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pola operacyjnego; 3b.Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pola operacyjnego (atomizer); 3c. Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji pola operacyjnego; 4. Preparat do mycia noworodków (pianka aerozolowa); 5. Preparat do przedoperacyjnego przygotowania skóry pacjenta (w tym skóry owłosionej); 6. Środek do dezynfekcji ran i błon śluzowych; 6a. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych; 6b. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych (atomizer); 7. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych oraz do stosowania do śródoperacyjnego płukania jam ciała; 8. Preparat bezalkoholowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wrażliwych – pow. skórzane, akryl, pleksiglas, miękki pcv, buf, diagnostyczne głowice aparatów usg: 9. Preparat do dezynfekcji stołów operacyjnych firmy alvo-medical; 10. Preparat do wstępnego mycia endoskopów giętkich (gastroskopy i kolonoskopy); 11. Preparat do dezynfekcji narzędzi i sprzętów wykonanych z metalu, tworzyw sztucznych, gumy i szkła; 12. Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów giętkich na bazie aldehydu glutarowego; 13. Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych; 14. Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni; 15. Chlorowy preparat do dezynfekcji kaczek i basenów. 16. Mydło do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. 17. Środek do higienicznej dezynfekcji rąk (do bezdotykowych dozowników na fotokomórkę). Szczegółowe informacje zawiera zał. nr 2 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 17.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży wyrobów farmaceutycznych, medycznych lub innych objętych zamówieniem.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia (zał. Nr 3 do SIWZ)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia (zał. Nr 3 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia (zał. Nr 3 do SIWZ)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy (wraz z potwierdzeniem jej opłacenia) na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

b) Karty charakterystyki oferowanych produktów zgodne z rozporządzeniem 1907/2006 WE REACH w języku polskim, c) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia lub świadectwa Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej, o ile zachowują swoją ważność, lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, d) Dla pakietów 11, 13, 14 udokumentowanie skuteczności mikrobójczej badane w warunkach brudnych (załączyć raport z badania mikrobiologicznego). e) Przedmiot zamówienia powinien posiadać certyfikat CE Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej lub Deklarację Zgodności wystawioną przez Producenta lub dokumenty równoważne, które należy dołączyć do oferty. f) Zamawiający wymaga, aby skuteczność działania (stężenie, spektrum, czas) była potwierdzona certyfikatem GLP, na podstawie badań wykonanych metodami przewidzianymi dla obszaru medycznego, określonymi w normach PN-EN lub innymi uznanymi międzynarodowo, albo metodami zaakceptowanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Biobójczych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat alkoholowy do higienicznego odkażania rąk.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Środek do dezynfekcji skóry pola operacyjnego; 3a. Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pola operacyjnego; 3b.Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pola operacyjnego (atomizer); 3c. Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji pola operacyjnego;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do mycia noworodków (pianka aerozolowa).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do przedoperacyjnego przygotowania skóry pacjenta (w tym skóry owłosionej).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Środek do dezynfekcji ran i błon śluzowych; 6a. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych; 6b. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych (atomizer).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych oraz do stosowania do śródoperacyjnego płukania jam ciała.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet nr 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat bezalkoholowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wrażliwych – pow. skórzane, akryl, pleksiglas, miękki pcv, buf, diagnostyczne głowice aparatów usg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do dezynfekcji stołów operacyjnych firmy alvo-medical.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:10 NAZWA: Pakiet nr 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do wstępnego mycia endoskopów giętkich (gastroskopy i kolonoskopy).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:11 NAZWA: Pakiet nr 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do dezynfekcji narzędzi i sprzętów wykonanych z metalu, tworzyw sztucznych, gumy i szkła.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:12 NAZWA: Pakiet nr 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów giętkich na bazie aldehydu glutarowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:13 NAZWA: Pakiet nr 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:14 NAZWA: Pakiet nr 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:15 NAZWA: Pakiet nr 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Chlorowy preparat do dezynfekcji kaczek i basenów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:16 NAZWA: Pakiet nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Mydło do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:17 NAZWA: Pakiet nr 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Środek do higienicznej dezynfekcji rąk (do bezdotykowych dozowników na fotokomórkę).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Numer alarmowy        55 646 02 00