OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERTNA STANOWISKO

ASYSTENTA  – LEKARZA DYŻURNEGO ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO SZPITALA IM. DR J.OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W  MALBORKU

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne:

1.       Lekarz  posiadający czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowany w OIL w Gdańsku lub  Wojskowej izbie Lekarskiej w Warszawie

2.       Specjalizacja –  dyplom uzyskania tytułu specjalisty ginekologii i położnictwa   lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny

3.       Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp z o.o. w Malborku  ( praktyka stacjonarna lub w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego)

4.       Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe.

5.       Posiadanie ważnej  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – ginekologia i położnictwo  z odbieraniem porodów.

6.       Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza

Okres  wykonywania świadczeń  od 1 września 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Termin składania ofert do 29 sierpnia 2012 . godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00