OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO

 

PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH l  IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:

1.      Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu   pielęgniarki  i  minimum 7  letni staż pracy na oddziale chorób wewnętrznych  lub kardiologii

2.      Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca przyjęcie zamówienia na wykonywanie świadczeń   na rzecz  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

3.      Licencjat w zakresie pielęgniarstwa    lub posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub kardiologicznego

4.      Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe

5.      Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP

6.       Udzielanie świadczeń przez   nie mniej niż 160 godzin miesięcznie

Termin składania ofert 23.03.2012r. godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00