Malbork: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych. znak sprawy PCZ.ZP.7/12 Numer ogłoszenia: 85026 – 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork,…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO   PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH l  IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających…

Numer alarmowy        55 646 02 00