Malbork: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, dozowników oraz worków foliowych w podziale na cztery zadania, znak sprawy PCZ.ZP.5/12 Numer ogłoszenia: 45054 – 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki…

Prezes  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ogłasza KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W FORMIE KONSULTACJI NEFROLOGICZNYCH na rzecz pacjentów hospitalizowanych  w Szpitalach w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej…

Malbork: dzierżawa analizatora parametrów krytycznych i analizatora parametrów kardiologicznych wraz z zakupem materiałów zużywalnych przez okres 24 miesięcy, znak sprawy PCZ.ZP.4/12 Numer ogłoszenia: 30588 – 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o….

Numer alarmowy        55 646 02 00