OGŁOSZENIE

O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

W ZAKRESIE 

LEKARSKIEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

W  ZAKŁADZIE RADIOLOGII  SZPITALA  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:

 

1.      Lekarz – prawo wykonywania zawodu lekarza w rejestrze OIL w Gdańsku

2.      Specjalizacja 1 stopnia z radiologii

3.      Nie karany za przestępstwa zawodowe, karne , skarbowe ( oświadczenie)

4.      Prowadzenie indywidualnej  praktyki lekarskiej umożliwiającej  zawarcie umowy z podmiotem leczniczym ( zaświadczenie o wpisie praktyki w   OIL i w rejestrze  ewidencji działalności gospodarczej – praktyka w przedsiębiorstwie podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub stacjonarna)

5.      Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od  odpowiedzialności cywilnej na jedno i wszystkie zdarzenia  lekarza wykonującego zawód na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej określone ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty   i dodatkowe ubezpieczenie praktyki zawodowej    wynikające z przepisów prawa jakie będą niezbędne  w tym zakresie na mocy obowiązujących przepisów .

6.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku   lekarza udzielającego świadczeń medycznych .

 

Termin składania ofert 29.12.2011r. godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00