OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA  DYŻURY LEKARSKIE NA  ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ust.1.  ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne:

1.       Lekarz  posiadający czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowany w OIL w Gdańsku

2.       Specjalizacja – co najmniej  ukończony drugi rok   szkolenia specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych lub kardiologii,

3.       Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat  pracy w zawodzie lekarza

4.       Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp z o.o. w Malborku

5.       Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe.

6.       posiadanie ważnej  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – choroby wewnętrzne

7.       Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza

Termin składania ofert 23.12.2011r. godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00