udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.000.000,00 PLN na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup ruchomego majątku trwałego z likwidowanego szpitala w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie uchwały nr 205/XI/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 6.IX.2011r
Numer ogłoszenia: 419762 – 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.000.000,00 PLN na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup ruchomego majątku trwałego z likwidowanego szpitala w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie uchwały nr 205/XI/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 6.IX.2011r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa finansowa polegająca na udzieleniu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 2.000.000 PLN na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Zakup ruchomego majątku trwałego od likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie uchwały nr 205/XI/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 6.IX.2011r.oraz inne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2012. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego w dniu 29.02.2012 roku, 2. uruchomienie środków nastąpi na podstawie polecenia przelewu- całkowitej kwoty kredytu, 3. odsetki naliczane będą miesięcznie 4. spłata odsetek i rat kapitałowych będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca 5. okres spłaty kredytu 5 lat od daty jego uruchomienia w równych miesięcznych ratach. 6. karencja w spłacie rat kapitałowych 5 miesięcy, 7. koszt obsługi kredytu stanowią: · oprocentowanie kredytu – zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży banku w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość będzie wiążąca w całym okresie kredytowania, · prowizja bankowa- liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 2.000.000 PLN. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, jakie zwyczajowo pobiera bank a które związane są z uruchomieniem kredytu, · kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami aniżeli wymienione powyżej. 8. naliczanie odsetek wyłącznie od uruchomionego kredytu, 9. możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, 10. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat, 11. zabezpieczeniem kredytu będzie cesja wierzytelności przysługujących Zamawiającemu z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz weksel in blanco, 12. Do celów obliczenia oferty i oceny ofert przyjmuje się , że WIBOR 3M za rok 2010 wynosi 4,3874%..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek w zakresie czynności bankowych związanych z udzielaniem kredytu zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy prawo zamówień publicznych (zał.nr 2) oraz posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności określonej w ustawie z dnia 29.08.1997r -Prawo bankowe (tj.z 2002r Dz,U, Nr 72, poz.665 z póżn.zm)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29.08.97r-Prawo bankowe (tj. z 2002r Dz.Nr 72, poz.665 z późn. zm.)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00