Malbork: Dostawa rękawic jednorazowego użycia dla personelu Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku- III przetarg
Numer ogłoszenia: 112678 – 2011; data zamieszczenia: 13.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szpital.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa rękawic jednorazowego użycia dla personelu Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku- III przetarg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic jednorazowego użycia dla personelu Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku – III przetarg 2. Szczegółowy opis warunków minimalnych jakie winny spełniać rękawice jednorazowego użytku zawarty jest w załączniku Nr 2 do SIWZ 3. Miejscem dostawy jest magazyn w siedzibie zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Malborku, ul. Armii Krajowej 105/106 4. Dostawy przedmiotu zamówienia będą dostarczane na podstawie sukcesywnych zamówień składanych przez upoważnionego pracownika zamawiającego 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia próbek w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ – dostarczone próbki stanowią dla zamawiającego źródło wiedzy o zgodności oferty z wymaganiami SIWZ. 6. . Przedmiot zamówienia powinien posiadać zaświadczenie o spełnianiu normy europejskiej EN 455 1-2-3, oraz oświadczenia w zakresie określonym w załączniku nr 2 7. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010r (Ustawa o wyrobach medycznych. Tekst ujednolicony. Poz. 679 Dz.U. nr 107 z 17.06.2010. Dziennik Ustaw z 2010 r) 8. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy złożenia oferty na całość przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.14.20-0, 18.42.43.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień do sprzedaży wyrobów medycznych
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony w przypadku posiadanego opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na nie mniejszą niż 50.000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

A) Dokumenty wymagane z dnia 20 maja 2010r (Ustawa o wyrobach medycznych. Tekst ujednolicony. Poz. 679 Dz.U. nr 107 z 17.06.2010. Dziennik Ustaw z 2010 r), dla oferowanych wyrobów zgodnie z klasą przynależności wyrobu; katalogi, ulotki foldery potwierdzające spełnienie warunków zawartych w SIWZ w języku polskim, lub oświadczenie, że wyrób nie wymaga powyższych dokumentów B) Przedmiot zamówienia powinien posiadać zaświadczenie o spełnianiu normy europejskiej EN 455 1-2-3, oraz oświadczenia w zakresie określonym w załączniku nr 2

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Jakość – 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork pok.10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:24.05.2011 godzina 10:45, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00