Malbork: dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i siatek przepuklinowych
Numer ogłoszenia: 61267 – 2011; data zamieszczenia: 22.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szpital.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i siatek przepuklinowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i siatek przepuklinowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia w Malbork w podziale na 20 zadań Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej podane zadania: Pakiet Nr 1 – Gaza bawełniana rożne rozmiary ,Serweta gazowa Pakiet Nr 2 – Kompresy z gazy minimum 13 nitkowej, bielonej bez chloru, 8 warstwowe, niesterylne, starannie wykończone, z podwiniętymi brzegami, odporne na sterylizację parą wodną w temp. 134 st. C, klasa II a. Opakowanie po 100 szt. Pakiet Nr 3 – Opaski elastyczne i chusty trójkątne, wata opatrunkowa w opakowaniach Pakiet Nr 4 – Opatrunki przylepne do mocowania kaniul Pakiet Nr 5 – Opatrunki przylepne do mocowania linii centralnej Pakiet Nr 6 – Plastry do zamykania ran Pakiet Nr 7 – Opatrunki nasączone parafiną lub maścią obojętną Pakiet Nr 8 – Siatki stosowane do operacji przepuklin brzusznych Pakiet Nr 9 – Jałowa folia samoprzylepna Pakiet Nr 10 – wyroby medyczne do pracy zespołu anestezjologicznego I Pakiet Nr 11 – wyroby medyczne do pracy zespołu anestezjologicznego II Pakiet Nr 12 – jałowe wyroby medyczne jednokrotnego użytku do pracy zespołu anestezjologicznego III Pakiet Nr 13 – Przyrządy do zabiegów atroskopowych Pakiet Nr 14 – Zgłębnik do tamowania krwotoku z przełyku Pakiet Nr 15 – Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego Pakiet Nr 16- Opaski identyfikujące dla pacjenta Pakiet Nr 17 – Maski chirurgiczne i inne wyroby Pakiet Nr 18 – Inne wyroby Pakiet Nr 19 – Inne wyroby Pakiet Nr 20 – jałowa kaniula do pobierania płynu infuzyjnego z butelki lub worka do strzykawki Wykonawca może złożyć ofertę na całość lub na poszczególne elementy zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4, 33.14.13.20-9, 33.14.11.10-4, 33.14.10.00-0, 33.19.90.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 20.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty wymagane z dnia 20 maja 2010r (Ustawa o wyrobach medycznych. Tekst ujednolicony. Poz. 679 Dz.U. nr 107 z 17.06.2010. Dziennik Ustaw z 2010 r) dla oferowanych wyrobów zgodnie z klasą przynależności wyrobu; katalogi, ulotki foldery potwierdzające spełnienie warunków zawartych w SIWZ w języku polskim

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet Nr 1.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Gaza bawełniana ( rożne rozmiary) ,Serweta gazowa.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.11.14.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet Nr 2.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Kompresy z gazy minimum 13 nitkowej, bielonej bez chloru, 8 warstwowe, niesterylne, starannie wykończone, z podwiniętymi brzegami, odporne na sterylizację parą wodną w temp. 134 st. C, klasa II a. Opakowanie á 100 szt..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet Nr 3.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Opaski elastyczne i chusty trójkatne, wata opatrunkowa w opakowaniach.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet Nr 4.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Opatrunki przylepne do mocowania kaniul.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet Nr 5.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Opatrunki przylepne do mocowania linii centralnej.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet Nr 6.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Plastry do zamykania ran.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet Nr 7.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Opatrunki nasączone parafiną lub maścią obojętną.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet Nr 8.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Siatki stosowane do operacji przepuklin brzusznych.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.10.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena – 85
  • 2. jakość – 15

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet Nr 9.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Jałowa folia samoprzylepna.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.10.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:10 NAZWA: Pakiet Nr 10 I.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:wyroby medyczne do pracy zespołu anestezjologicznego.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:11 NAZWA: Pakiet Nr 11.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:wyroby medyczne do pracy zespołu anestezjologicznego II.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:12 NAZWA: Pakiet Nr 12.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:jałowe wyroby medyczne jednokrotnego użytku do pracy zespołu anestezjologicznego III.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:13 NAZWA: Pakiet Nr 13.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Przyrządy do zabiegów atroskopowych.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:14 NAZWA: Pakiet Nr 14.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zgłębnik do tamowania krwotoku z przełyku.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:15 NAZWA: Pakiet Nr 15.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.10.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:16 NAZWA: Pakiet Nr 16.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Opaski identyfikujące dla pacjenta.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.10.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:17 NAZWA: Pakiet Nr 17.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Maski chirurgiczne i inne wyroby.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.10.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:18 NAZWA: Pakiet Nr 18.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Inne wyroby.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:19 NAZWA: Pakiet Nr 19.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Inne wyroby.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:20 NAZWA: Pakiet Nr 20.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:jałowa kaniula do pobierania płynu infuzyjnego z butelki lub worka do strzykawki.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Numer alarmowy        55 646 02 00