Malbork: Opis badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję
Numer ogłoszenia: 15625 – 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szpital.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Opis badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:OPIS BADAŃ RADIOLOGICZNYCH W OPARCIU O TELETRANSMISJĘ (POWSTAŁYCH PRZY UŻYCIU OKREŚLONYCH TECHNIK OBRAZOWANIA) A . TECHNIKI OBRAZOWANIA Ustala się w badaniach radiograficznych następujące techniki obrazowania: 1.Tomografia komputerowa 16 rzędowa 2.Klasyczna radiografia cyfrowa bez radiografii kontrastowej Ad.1 · Obrazy radiograficzne tworzone będą u Zamawiające przy użyciu aparatu tomograficznego SOMATOM EMOTION 16. · Obrazy powstawać będą zgodnie z zasadami wykonywania tych obrazów przez przeszkolonych techników elektroradiologii zatrudnionych przez Zamawiającego · Wykonawca może przedstawić swoje zalecenia odnośnie technik wykonywania w granicach potrzeb diagnostycznych zakresu badań wykonywanych u Zamawiającego . Zamawiający zapozna się z tymi zaleceniami . Po wzajemnych konsultacjach zostanie ustalony i zatwierdzony protokół wykonywania poszczególnych rodzajów badań . · Podczas tworzenia obrazów radiograficznych wchodzących w skład badania pracownicy Zamawiającego jak i pracownicy Wykonawcy mogą kontaktować się wzajemnie drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu doprecyzowania szczególnych wymagań związanych z konkretnymi problemami medycznymi powstałymi podczas badania, tak aby badanie uzyskało maksymalny efekt diagnostyczny konieczny do osiągnięcia. · UWAGA!!! w przypadku decyzji o podaniu środka cieniującego kontakt pomiędzy lekarzem Wykonawcy , a pracownikami Zamawiającego jest obowiązkowy · Obrazy powstałe podczas jednego badania jednego pacjenta stanowią przedmiot opisu i jednocześnie stanowią jednostkę rozliczeniową pomiędzy stronami . · Obrazy radiograficzne powstałe przy użyciu techniki tomografii komputerowej u zamawiającego będą przekazywane po ich wykonaniu drogą elektroniczną wg ustalonych protokołów Dicom 3.0 przesyłu danych elektronicznych . · Opisy badania dokonane przez pracowników Wykonawcy będą przekazywane drogą elektroniczną do Zamawiającego wraz z autoryzacją . · Autoryzacja badania musi być ściśle przypisana konkretnej osobie posiadającej państwowe uprawnienia do opisywania obrazów – specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej wraz z oznaczeniem numeru prawa wykonywania zawodu lekarza. Ad.2. · Obrazy radiograficzne tworzone będą u zamawiającego przy użyciu aparatu radiograficznego Carestream DRX – Evolution · Obrazy radiografii klasycznej powstawać będą zgodnie z zasadami wykonywania tych obrazów przez przeszkolonych techników elektroradiologii zatrudnionych przez Zamawiającego · Podczas tworzenia obrazów radiograficznych wchodzących w skład jednego badania pracownicy Zamawiającego jak i pracownicy Wykonawcy mogą kontaktować się wzajemnie drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu doprecyzowania szczególnych wymagań związanych z konkretnymi problemami medycznymi powstałymi podczas badania, tak , aby badanie uzyskało maksymalny efekt diagnostyczny konieczny do osiągnięcia. · UWAGA!!! w przypadku decyzji o podaniu środka cieniującego kontakt pomiędzy lekarzem Wykonawcy , a pracownikami Zamawiającego jest obowiązkowy · Obrazy powstałe podczas jednego badania jednego pacjenta w danym stanowią przedmiot opisu i jednocześnie stanowią jednostkę rozliczeniową pomiędzy stronami . · Obrazy radiograficzne powstałe przy użyciu techniki klasycznej u Zamawiającego będą przekazywane po ich wykonaniu drogą elektroniczną wg ustalonych protokołów przesyłu danych elektronicznych . · Opisy badania dokonane przez pracowników Wykonawcy będą przekazywane drogą elektroniczną do Zamawiającego wraz z autoryzacją . · Autoryzacja badania musi być ściśle przypisana konkretnej osobie posiadającej państwowe uprawnienia do opisywania obrazów – specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej wraz z oznaczeniem numeru prawa wykonywania zawodu lekarza. Zamawiający oświadcza ,że jego pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu zdjęć radiograficznych posiadają wymagane prawem uprawnienia i umiejętności potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami. Obrazy powstałe przy pomocy radiografii klasycznej i tomografii komputerowej powstawać będą z zachowaniem należytej staranności zgodnie zasadami obowiązującymi w tym zakresie , a także z protokołami ustalonymi przez strony. Lista pracowników Zamawiającego wraz z kodami identyfikującymi zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcy i będzie aktualizowana w miarę zachodzących zmian. B. .TRYBY OPISÓW OBRAZÓW Ustala się dwa tryby opisów badań : 1.Tryb pilny 2.Tryb zwykły Ad.1. · Wykonawca gwarantuje utrzymanie możliwości opisów badań przez całą dobę przez wszystkie dni roku. · Wykonawca gwarantuje ,że badania oznaczone przez Zamawiającego klauzulą – PILNE opisywane będą w czasie nie dłuższym niż do 60 min Ad.2. · Wykonawca gwarantuje ,że badania wykonane opisane będą w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od czasu zakończenia transmisji danych na serwer Wykonawcy. C. LEKARZE WYKONAWCY Wykonawca zapewnia, że opisy badań będą tworzone przez lekarzy posiadających; 1. odpowiednie kwalifikacje i 2. doświadczenie . Ad.1. Poprzez odpowiednie kwalifikacje rozumie się posiadanie specjalizacji 2 st. z radiodiagnostyki lub tytułu specjalisty z radiologii i diagnostyki obrazowej Ad.2. Wykonawca oświadczy ,że lekarze opisujący badania posiadają wystarczające doświadczenie do wykonywania opisów badań będących przedmiotem umowy. Zamawiający wymaga , aby lekarze Wykonawcy spełniali oba warunki łącznie. Wykonawca przedstawi listę lekarzy uprawnionych do opisywania badań jako załącznik do umowy . Lista ta będzie aktualizowana w przypadku zaistnienia zmian w grupie lekarzy opisujących. D. SKIEROWANIA -ZLECENIA na badania 1.Podstawą do wykonania opisu badania jest skierowanie podpisane i opieczętowane przez lekarza zatrudnionego u Zlecającego 2.Wzór skierowania na badanie TK stanowi załącznik nr 1 3.Wzór na badanie w radiografii klasycznej stanowi załącznik nr 2 3.Skierowanie zostanie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną przed transmisją obrazów. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy może przedstawić swoje uwagi do przedstawionych wzorów skierowana na poszczególne rodzaje badań i wnieść o wprowadzenie poprawek. W przypadku niejasności ,czy wątpliwości lub w sprawach szczególnej wagi klinicznej lekarz Wykonawcy ma prawo kontaktować się z lekarzem Zlecającego w sprawach dotyczących zleconego badania, a lekarz Zlecającego z lekarzem Wykonawcy. E. OPISY BADAŃ · Badania będą opisywane z zachowaniem zasad wykonywania zawodu lekarza opisanych w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. · Lekarz opisujący nie będzie używał w treści opisu zwrotów obcojęzycznych i skrótów literowych . · Każdy opis badania musi być autoryzowany podpisem lekarza uprawnionego. · W przypadku wątpliwości po stronie Zamawiającego w sprawach opisu badania Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji telefonicznej / elektronicznej z lekarzem opisującym badanie. · W przypadku istotnych zmian po konsultacji – aneks do opisu zostanie przesłany drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat. · W celu wzajemnych konsultacji strony ustalą numery telefonów , a także adresy e – mailowe – gdzie będą następowała wzajemna komunikacja. · Opis badania zawierać musi co najmniej następujące elementy: a) Nazwę Wykonawcy opisu b) Datę i godzinę sporządzenia opisu c) Nazwisko i imię pacjenta oraz jego PESEL d) Tryb wykonania badania e) Rodzaj ( nazwę ) opisywanego badania f) Adnotację , czy do badania użyto środka cieniującego g) Treść opisu badania h) Autoryzacja F. OBSŁUGA ŁĄCZA I SPRZĘTU DO WZAJEMNEJ KOMUNIKACJI Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników przeznaczonych do przesyłania obrazów i odbioru opisów badań . G. KONTROLA 1. Wykonawca podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w niezbędnym zakresie wynikającym z zawartych umów o wykonywanie świadczeń przez Zamawiającego 2. Zamawiający oświadcza ,że wykonuje świadczenia medyczne w zakresie ASDK i SZP. 3. Zlecający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonawcy w zakresie działań będących przedmiotem umowy . H. DOKUMENTACJA MEDYCZNA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH · Zamawiający oświadcza ,ze prowadzi i przechowuje oraz udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami , a w szczególności ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty , ustawy zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeń z nich wynikających. · Wykonawca nie może udostępniać , ani posługiwać się dokumentacją medyczną tworzoną na rzecz Zamawiającego do jakichkolwiek celów bez wyrażenia zgody przez Zamawiającego. · Wykonawca oświadcza ,że będzie przechowywał tworzoną na zlecenie Zamawiającego dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą o zakładach opieki zdrowotnej z aktami wykonawczymi w tym zakresie , a zwłaszcza ustawy o ochronie danych osobowych I. SZACUNKOWE LICZBY OPISÓW BADAŃ ROCZNIE 1.Badania radiografii klasycznej wykonywane w trybie zwykłym ok. 500 2.Badania radiografii klasycznej wykonane w trybie pilnym ok. 1000 3.Badanie TK wykonywane w trybie zwykłym ok. 1000 4.Badanie TK wykonywane w trybie pilnym ok. 250.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):85.15.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia (zał Nr 3 do SIWZ)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia (zał Nr 3 do SIWZ)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający uzna przedstawienie wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania badań radiologicznych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        za spełnienie tego warunku zamawiający uzna przedstawienie wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania badań radiologicznych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę posiadaniem opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od skutków prowadzonej działalności diagnostycznej w zakresie opisów radiografii uzyskiwanej metodą tomografii komputerowej 16 rzędowej i metoda radiologii klasycznej przy udziale aparatury cyfrowej lub ucyfrowionej. Wysokość sumy gwarancyjnej polisy na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi nie mniej niż 200 tys zł. Polisa musi być zawarta na okres pokrywający okres trwania umowy, a w przypadku gdy jej ważność jest krótsza , Wykonawca oświadczy ,ze dostarczy nową polisę zawarta na określoną w umowie sumę gwarancyjną na okres pokrywający pozostały okres trwania umowy nie później niż na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania starej polisy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania badań radiologicznych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:24.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00