Malbork: Remont i przebudowa pracowni rentgenowskiej, znak sprawy PCZ.ZP.01/11
Numer ogłoszenia: 2319 – 2011; data zamieszczenia: 04.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szpital.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont i przebudowa pracowni rentgenowskiej, znak sprawy PCZ.ZP.01/11.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa pomieszczeń pracowni rentgenowskiej w kondygnacji parteru i piwnicy budynku głównego szpitala w Malborku w związku z inwestycją polegającej na montażu cyfrowej aparatury rentgenowskiej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malborku. Wykonawca przedstawi cenę ryczałtową obejmujący przedmiot zamówienia. Realizacja robót jest podzielona na dwa etapy pierwszy i drugi. Etap pierwszy obejmuje wykonanie następujących pomieszczeń: nr 0.06 – pracownia rtg, nr 0.07 – sterownia, nr 0.08 – węzeł sanitarny pracowników, nr 0.09 – pomieszczenie socjalne personelu oraz przeniesienie drzwi D1 na korytarzu oddziału chirurgicznego. W pierwszym etapie należy zwrócić szczególną uwagę na dokładny montaż elementów stalowych, do których będzie przymocowany aparat rentgenowski oraz na wykonanie osłon radiologicznych pomieszczenia pracowni rtg (specjalne ościeżnice i drzwi aluminiowe D5, D6, D7 z blachą ołowianą o grubości 0,5 mm, specjalna szyba w okienku kontrolnym sterowni wykonana ze szkła ołowiowego o równoważniku Pb nie mniejszym niż 1 mm, wyłożenie sufitu w pracowni rtg blachą ołowianą o grubości 1 mm). Należy także wykonać i uruchomić wentylację, zaślepiając wyloty kanałów prowadzące do realizowanych w drugim etapie pomieszczeń. Pierwszy etap zostanie zakończony odbiorem wykonanych robót, w czasie którego należy przekazać wszystkie wymagane dokumenty dotyczące użytych materiałów (atesty higieniczne, sprawozdania z badań stopnia palności, certyfikaty itp. ), a także protokoły pomiarów elektrycznych, protokoły prób szczelności instalacji, protokoły pomiarów wydajności systemu wentylacji mechanicznej. Termin realizacji pierwszego etapu – sześć tygodni. Etap drugi obejmuje wykonanie pozostałych pomieszczeń. Termin realizacji drugiego etapu – osiem tygodni. Przerwa pomiędzy zakończeniem realizacji pierwszego etapu, a rozpoczęciem realizacji drugiego etapu może wynieść około miesiąca. Przy odbiorze drugiego etapu należy przekazać dokumentację jak po zakończeniu pierwszego etapu oraz protokół pomiarów wydajności wentylacji obejmujący całość wykonanej wentylacji w pierwszym i drugim etapie. Ponieważ nie przewiduje się czasowego zamknięcia oddziału chirurgicznego należy zabezpieczyć oddział przed dostawaniem się kurzu i pyłu. Zamurowywanie istniejącego otworu drzwiowego od strony korytarza oraz wykuwanie nowych otworów drzwiowych D2, D6 a także przeniesienie drzwi D1 i pozostałe prace na korytarzu, należy ponadto tak wykonywać i zabezpieczyć, żeby umożliwić przewóz na wózkach pacjentów korytarzem do i z bloku operacyjnego. Najlepiej prace te wykonywać w godzinach 15.00 – 20.00. Powyższe zasady obowiązują też podczas zamurowywania otworów drzwiowych w przekroju B i wykuwania otworu D7. SPECYFIKACJA PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH dot. : Remont i przebudowa pomieszczeń aparatury rentgenowskiej i pomieszczeń towarzyszących 1. Roboty ogólno budowlane – wyburzenie ścian działowych – wykucie nowych otworów drzwiowych z montażem nadproża belek stalowych walcowanych – zamurowanie części otworów drzwiowych – wzmocnienie stropu nad piwnica i uzupełnienie otworu w stropie płytą żelbetową i kształtownikami walcowanymi – montaż konstrukcji stalowych do podwieszenia nowego aparatu – rozbiórka posadzek w pomieszczeniach remontowanych – wykonanie nowych ścian działowych z płyt g.-k. na ruszcie aluminiowym – zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich – wymiana i wstawienie nowej stolarki i ślusarki drzwiowej – wykonanie nowych gładzi gipsowych ścian – wykonanie zmywalnych okładzin ścian w pomieszczeniach diagnostycznych i pozostałych dostępnych dla pacjentów i oraz malowanie pozostałej części farbami akrylowymi, – malowanie ścian metodą natryskową wielokolorowa powłoka dekoracyjna do wnętrz na bazie żywić akrylowych w pozostałych pomieszczeniach – ułożenie wykładziny przemysłowej homogenicznych w pomieszczeniach głównych, ułożenie posadzki z płytek ceramicznych w pozostałych pomieszczeniach – montaż sufitów podwieszanych kasetonowych 2. Remont instalacji sanitarnych – demontaż starych instalacji i urządzeń – wykonanie nowych bruzd i przebić pod instalacje sanitarne – montaż rurociągów instalacji wodnych z rur PE i PP – montaż kanalizacji sanitarnej z rur PCV – montaż urządzeń sanitarnych 3. Remont instalacji elektrycznych – wykucie bruzd i montaż korytek na nowe instalacje – ułożenie nowych podtynkowych instalacji wewnętrznych – montaż, wymiana i rozbudowa osprzętu elektrycznego UWAGA: l. Wszelkie prace nieujęte lub zamienne zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym. Przed przystąpieniem do ich wykonania Wykonawca przedstawi do sprawdzenia kosztorys ofertowy opracowany na podstawie wcześniej uzgodnionej technologii wykonania. Szczegółowy opis zawiera projekty stanowiący zał Nr 7 i kosztorysy ślepe robót stanowiący zał. Nr 1 do SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny ryczałtowej oferty. W razie stwierdzenia konieczności wykonania robót nie ujętych w kosztorysie ślepym, dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zostanie udzielone wykonawcy zamówienie dodatkowe w trybie art. 67.1.5 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Oferent przystępujący do przetargu składa ofertę na całość zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.43.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.26.25.00-6, 45.44.21.00-8, 45.33.12.00-8, 45.43.21.00-5, 45.43.11.00-8, 45.43.10.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.800,00 zł

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia zał Nr 3 do SIWZ

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Za spełnienie warunku posiada wiedzy i do świadczenia zamawiający uzna złożenie oświadczenia zał Nr 3 do SIWZ

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Za spełnienie warunku posiada wiedzy i do świadczenia zamawiający uzna złożenie oświadczenia zał Nr 3 do SIWZ

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający uzna przedstawienie wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi dysponują przy realizacji zamówienia minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, posiadającą aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        d. Za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum na kwotę 300.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:19.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00