Malbork: Dostawy dozowników do ręczników oraz ręczników papierowych znak sprawy:PCZ.ZP.23/10
Numer ogłoszenia: 400988 – 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego:www.szpital.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy dozowników do ręczników oraz ręczników papierowych znak sprawy:PCZ.ZP.23/10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa dozowników do papieru oraz ręczników papierowych zgodnie z poniższym opisem w podziale na 3 zadania Zadanie Nr 1 Ręcznik – rola – celuloza + makulatura – dwuwarstwowy – produkowany metodą TAD – biały – wymiary ( szerokość x długość odcinka) 21 c 25 cm, długość ręcznika do dozowania w systemie Matic System Tork. Dozownik do ręcznika 21x 25 cm/ 150 cm – 3 sztuki – biały – kompatybilny Zamówienie roczne 1500 sztuk ( miesięcznie 125 sztuk) Dostawa i rozładunek na koszt dostawcy jeden raz w miesiącu w terminie wyznaczonym przez odbiorcę Zadanie Nr 2 Ręcznik – rola – biały – wymiary ( szerokość x długość ręcznika) do 18 do 19,2 x 65 cm zamówienie roczne – 4800 sztuk ( miesięcznie 400 sztuk) Dostawa i rozładunek na koszt dostawcy jeden raz w miesiącu w terminie wyznaczonym przez odbiorcę Zadanie Nr 3 Ręcznik – typ Z – gofrowany – wymiar ręcznika 25-31 x 21 x 25 cm – pakowany w paczki gotowe do dozowania po 200 sztuk – opakowania handlowe – karton 4000 sztuk ręczników ( 20 paczek po 200 sztuk) – kompatybilny z zamawianym dozownikiem zamówienie roczne – 144 kartony po 4000 sztuk ręczników ( miesięcznie 12 kartonów po 4000 sztuk ręczników) Dozownik do ręczników typu – Z – sztuk 12 – biały – kompatybilny z zamawianym ręcznikiem Dostawa i rozładunek na koszt dostawcy jeden raz w miesiącu w terminie wyznaczonym przez odbiorcę.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.76.30.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Za spełnienie warunków Zamawiający uzna złożenie zaświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Za spełnienie warunków Zamawiający uzna złożenie zaświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Za spełnienie warunków Zamawiający uzna złożenie zaświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Za spełnienie warunków Zamawiający uzna złożenie zaświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Za spełnienie warunków Zamawiający uzna złożenie zaświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork pok.10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Zadanie nr 1.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Ręcznik – rola – celuloza + makulatura – dwuwarstwowy – produkowany metodą TAD – biały – wymiary ( szerokość x długość odcinka) 21 c 25 cm, długość ręcznika do dozowania w systemie Matic System Tork. Dozownik do ręcznika 21x 25 cm/ 150 cm – 3 sztuki – biały – kompatybilny Zamówienie roczne 1500 sztuk ( miesięcznie 125 sztuk) Dostawa i rozładunek na koszt dostawcy jeden raz w miesiącu w terminie wyznaczonym przez odbiorcę.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.76.30.00-6.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 14.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Zadanie nr 2.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Ręcznik – rola – biały – wymiary ( szerokość x długość ręcznika) do 18 do 19,2 x 65 cm zamówienie roczne – 4800 sztuk ( miesięcznie 400 sztuk) Dostawa i rozładunek na koszt dostawcy jeden raz w miesiącu w terminie wyznaczonym przez odbiorcę.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.76.30.00-6.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 14.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Zadanie nr 3.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Ręcznik – typ Z – gofrowany – wymiar ręcznika 25-31 x 21 x 25 cm – pakowany w paczki gotowe do dozowania po 200 sztuk – opakowania handlowe – karton 4000 sztuk ręczników ( 20 paczek po 200 sztuk) – kompatybilny z zamawianym dozownikiem zamówienie roczne – 144 kartony po 4000 sztuk ręczników ( miesięcznie 12 kartonów po 4000 sztuk ręczników) Dozownik do ręczników typu – Z – sztuk 12 – biały – kompatybilny z zamawianym ręcznikiem Dostawa i rozładunek na koszt dostawcy jeden raz w miesiącu w terminie wyznaczonym przez odbiorcę.

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.76.30.00-6.

·           3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w dniach: 14.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Numer alarmowy        55 646 02 00