Malbork: dostawa szwów chirurgicznych, znak sprawy PCZ.ZP.17/10
Numer ogłoszenia: 245077 – 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa szwów chirurgicznych, znak sprawy PCZ.ZP.17/10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków szwów chirurgicznych dla potrzeb Szpitala w Malborku Rodzaje szwów chirurgicznych obejmujących przedmiot zamówienia 1. Szwy używane do szycia skóry 2. Szwy niewchłanialne wykonane z polipropyleniu 3. Szwy niewchłanialne plecione 4. Szew niewchłanialny wielowłóknowy pleciony 5. Szew wchłanialny wielowłóknowy pleciony 6. Nitka podwiązkowa pleciona niewchłanialna 7. Nitka podwiązkowa pleciona wchłanialna 8. Szew stalowy 9. Taśma chirurgiczna poliestrowa pleciona 10. Siateczka celulozowa do śródoperacyjnego tamowania krwawienia wykonana ze 100% regenerowanej celulozy 11. Wosk chirurgiczny Szew chirurgiczny musi spełniać następujące wymogi ogólne : 1. Opakowanie zbiorcze musi charakteryzować się : · łatwe do utylizacji – najlepiej karton cienki · łatwe do otwarcia · pojedyncze opakowania łatwe do pobrania z opakowania zbiorczego · opis opakowania zbiorczego co najmniej dwustronny ( przód-tył) · opis na opakowaniu zewnętrznym wymienia: rodzaj szwu ( jego nazwę handlową ) + liczbę opakowań pojedynczych w nim zawartych + datę ważności +sposób sterylizacji+ numer serii (LOT) · opis igły na opakowaniu zbiorczym musi zawierać co najmniej : · graficzny opis igły w skali 1:1 ( rzut boczny) i · graficzny opis kształtu przekroju poprzecznego w skali 1:1 , · opis cyfrowy wycinka krzywizny igły ( 38,12,58.) · opis nici – grubość (w systemie cyfrowym) wchłanialność, długość . 2. Opakowanie jednostkowe musi charakteryzować się następującymi cechami: · Potrójne · Opakowanie zewnętrzne przezroczyste co najmniej z jednej strony z końcówkami do otwarcia długości nie mniejszej niż 5mm · Opakowanie wewnętrzne opisane co najmniej: rodzaj szwu ( jego nazwę handlową ) + datę ważności +sposób sterylizacji+ numer serii (LOT), zaznaczone wyraźnie miejsce otwarcia , · opakowanie wewnętrzne ,mimo otwarcia opakowania zewnętrznego musi zachowywać nadal pełną jałowość zawartości i być przydatne do ponownego użycia w razie niewykorzystania w konkretnej sytuacji zabiegowej · Okładki bezpośrednie szwu – ułożenie igły takie , aby po prawidłowym otwarciu opakowania wewnętrznego umożliwiało łatwe pobranie igły bezpośrednio z opakowania do imadła ( bez konieczności dodatkowych manewrów) 3. Igła · Wykonana ze stali chirurgicznej wysokiej jakości · Grubość igły powinna być dostosowana wymiarem promienia przekroju poprzecznego do grubości nitki · Nie może się odkształcać ( wyginać)podczas pokonywania tkanek, zwłaszcza w miejscach trudnodostępnych , gdzie chirurg zmuszony jest stosować nietypowe kąty ustawienia imadła. · Musi być odporna na możliwość złamania się · Po uchwyceniu w szczęki imała nie powinna się w nim przemieszczać · Końcówka igły bardzo ostra , a powłoka korpusu doskonale gładka – nie może stawiać oporu przy pokonywaniu tkanki, a szczególnie skóry. · Igły , których cechy zaznaczone są jako mocna musi charakteryzować się szczególnymi cechami odpornościowymi na wyginanie się podczas pokonywania tkanek w trudnodostępnych okolicach pracy chirurga · Połączenie igły z nitką musi być absolutnie atraumatyczne i nie może powodować uczucia haczenia podczas przechodzenia przez tkanki. · Połączenie igły z nitką musi być pewne i nie może następować samoistna , czy spowodowana lekkim pociągnięciem , utrata łączności tych dwóch elementów · Igła w okładce szwu musi być tak ułożona , aby jej pobranie z okładki możliwe było bez zbędnej manipulacji bezpośrednio do imadła i bez potrzeby całkowitego rozrywania opakowania wewnętrznego 4. Nić do szycia skóry · Zabarwiona · Podczas wyjmowania z okładek szwu nie może się plątać · Po wyjęciu z opakowania i założeniu do imadła powinna szybko utracić zwoikowy kształt ( powinna się szybko wyprostować) · Powinna utrzymywać węzły nie mając skłonności do rozpętania ( rozwiązywania się ) założonych węzłów · Powinna być elastyczna podczas wiązania i nie dawać uczucia sztywności · Nie powinna się urywać przy normalnym jej napinaniu podczas rutynowego wiązania chirurgicznego · Łatwa do odcięcia przy pomocy standardowych ostrych chirurgicznych nożyczek 5. Nić polipropylenowa · Zabarwiona na intensywny kolor ( najlepiej granatowa) · Podczas wyjmowania z okładek szwu powinna szybko tracić uzwojenie opakowaniowe · Powinna utrzymywać węzły nie mając skłonności do rozwiązywania się ( pamięć szwu) · Powinna być elastyczna podczas wiązania i nie dawać uczucia sztywności · Nie powinna się urywać przy normalnym jej napinaniu podczas rutynowego wiązania chirurgicznego 6. Nić pleciona · Zabarwiona ( nie biała) · Pokryta powłoką ( powlekana) aby zapewnić bezoprowe przechodzenie przez tkanki ( nie może dawać efektu cięcia tkanki) · Nie może tworzyć pętelek i innych kształtów podczas przechodzenia przez tkanki. · Tracąca szybko formę zwoika po wyjęciu z opakowania · Umiarkowanie sprężysta – podczas wiązania nie może dawać poczucia sztywności · Musi posiadać pamięć węzłową – nie mieć skłonności do odwiązywania się i popuszczania węzła po założeniu pierwszego półwęzła · Nie dawać odczynów uczuleniowych i innych u pacjentów · Nie może siepać się po przecięciu nożyczkami PARTIA PRÓBNA Wykonawcy zamówienia dostarczą do Zamawiającemu próbki szwów w opakowaniach zbiorczych . Szwy do próbek oznaczone będą w tabelach pakietów zaciemnieniem pola . Ocenie podlegać będzie szew/podwiązka na podstawie karty oceny stanowiącej załącznik do SIWZ . Ocenie podlegać będzie opakowanie pojedyncze i zbiorcze na podstawie karty oceny stanowiącej załącznik do SIWZ Zamawiający przeprowadzi testy szwów-podwiązek i określi ich jakość i przydatność na podstawie protokołu oceny . Ocenianych będzie co najmniej 6 pojedynczych szwów wskazanych przez Zamawiającego. Okres oceny będzie trwał do 14 dni od otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym. Osobami oceniającymi będą doświadczeni lekarze zabiegowcy i pielęgniarki wykonujący zawód w PCZ Sp. z o.o. w Malborku . Zbiorcze wyniki oceny zestawione zostaną w protokole podsumowującym. UWAGA . Zwolnieni z przedstawienia próbek do testów będę ci Wykonawcy , których szwy/podwiązki są obecnie używane : ATRAMAT NYLON, ATRAMAT PGA, ATRAMAT PGLA, ATRAMAT POLIESTER, ATRAMAT JEDWAB, ATRAMAT WOSK, SURGICEL, MERSITAPE WW przypadku gdy do postępowania przystąpią Wykonawcy przedstawiający szwy będące obecnie w użytku Zamawiającego – zostaną sporządzone karty oceny na podstawie obecnego doświadczenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – dotyczy dostaw artykułów medycznych;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykonawca składa oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykonawca składa oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykonawca składa oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykonawca składa oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

Dokumenty wymagane ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2004 r., Nr 93. poz.896 z późniejszymi zmianami) dla oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z klasą przynależności wyrobu; Katalogów, ulotek, i folderów potwierdzających spełnienie warunków zawartych w SIWZ w języku polskim.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – funkcjonalność – 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, tj. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00