Malbork: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku ginekologiczno – położniczym, znak sprawy PCZ.ZP 16/10 Numer ogłoszenia: 208395 – 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,…

Numer alarmowy        55 646 02 00