Malbork: Dostawa środków dezynfekcyjnych, znak sprawy PCZ.ZP.13/10
Numer ogłoszenia: 180179 – 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa środków dezynfekcyjnych, znak sprawy PCZ.ZP.13/10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb szpitala w Malborku, w podziale na pakiety Pakiet Nr 1 Preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Pakiet Nr 2 Preparat alkoholowy do higienicznego odkażania rąk Pakiet Nr 3 Preparat etanolu o stężeniu 60-80% do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Pakiet Nr 4 Preparaty alkoholowego do dezynfekcji skóry pola operacyjnego Pakiet Nr 5 Preparat do chirurgicznego mycia rąk Pakiet Nr 6 Preparat do mycia noworodków Pakiet Nr 7 Preparat do przedoperacyjnego przygotowania skóry pacjenta ( w tym skóry owłosionej) możliwy do stosowania u dzieci Pakiet Nr 8 Preparaty do dezynfekcji ran i błon śluzowych Pakiet Nr 9 Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych Pakiet Nr 9 Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i stosowany do śródoperacyjnego płukania jam ciała Pakiet Nr 10 Preparaty przeznaczone do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych Pakiet Nr 11 Preparat chlorowy ( oparty o dichloroizocyjanuran sodowy ) przeznaczony co dezynfekcji dużych powierzchni obciążonych materiałem organicznym Pakiet Nr 12 Preparat myjąco dezynfekcyjny do mycia i dezynfekcji powierzchni lub sprzętu medycznego wolnych od zanieczyszczeń organicznych Pakiet Nr 13 Preparat bezalkoholowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wrażliwych – skóra, akryl, pleksiglas, miękki PCV, BUF, diagnostyczne głowice aparatów USG Pakiet Nr 14 Preparat do dezynfekcji basenów i kaczek Pakiet Nr 15 Preparat do wstępnego mycia endoskopów giętkich ( gastroskopy i kolonoskopy) Pakiet Nr 16 Preparaty bezaldehydowe oparte o aktywny tlen zawierający nadwęglan soku przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych Pakiet Nr 17 Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów giętkich na bazie aldehydu glutarowego Pakiet Nr 18 Preparat do prania i dezynfekcji mopów bawełnianych i z mikrowłókna Pakiet Nr 19 Dozowniki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 19.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wszystkie preparaty KARTY CHARAKTERYSTYKI 2. Pakiety 1,2,3 : zezwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub zezwolenie na obrót preparatu biobójczego 3. Pakiety 4,5,8,9 zezwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 4. Pakiety 10,11,12,13,14 decyzja Ministra Zdrowia o wpisie do rejestru Produktów Biobójczych lub deklaracja zgodności z Dyrektywą 93/42 EEC lub zgłoszenie wyrobu medycznego 5. Pakiet 15 deklaracja zgodności zgodnie z załącznikiem VII dyrektywy 93/42 EEC 6. Pakiet 16,17,18 deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42 EEC lub zgłoszenie wyrobu medycznego 7. Pakiet 19 deklaracja dopuszczenia do użytku w placówkach służby zdrowia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:19.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbor.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00